Reklamační formulář

Formulář pro uplatnění reklamace

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době a že toto zboží lze reklamovat.  Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu(do předmětu zprávy napsat Reklamace), případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím a zaslat na korespondenční adresu. Zboží také můžete reklamovat po předchozí domluvě v provozovně (Aluna terapie, Obilní trh 310/4 , Brno, 60200) spolu s vyplněným formulářem. 

 

Adresát (prodávající):

Název prodávajícího:                                                        Bc. Argyro Leman

Sídlo a korespondenční adresa prodávajícího:            Obilní trh 310/4, Brno, 60200

IČ prodávajícího:                                                                88814572

Internetová stránka e-shopu:                                          https://www.argyro.cz/eshop

Emailová adresa prodávajícího:                                      info@argyro.cz

Telefon prodávajícího:                                                       00420/ 603 175 735

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:                  

Můj telefon a e-mail:   

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*)vytvořilobjednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem v právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 

  1. Datum objednání(*)/datum obdržení(*)
  2. Číslo objednávky:
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
    a budou navráceny zpět způsobem(v případě převodu na účet prosím o vyplňte číslo účtu)(*)
  4. Jméno a příjmení spotřebitele:
  5. Adresa spotřebitele:
  6. Email:
  7. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

V ……………… dne …………….

                                                                                                                                          ..…………….………

                                                                                                                                                 podpis

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme.